FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Pentru înscriere la cursurile derulate de Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare vă rugăm completați Formularul de înscriere online.

 

NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal (şi CONSIMŢĂMÂNT) pentru cursanţii (persoanele care se înscriu şi urmează programe de formare continuă) la Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecţia datelor) Casa Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, în calitate de cursant la programele de formare continuă din Oferta Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare, prin completarea următoarelor câmpuri: date din cartea de identitate (nume şi prenume, domiciliul, CNP, locul şi data naşterii), date din certificatul de naştere (CNP, prenumele părinţilor), adresa, număr de telefon, adresa de e-mail, acte care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, decizii ale instanţelor/ altele – documente care atestă schimbarea numelui, în cazul în care numele din actele de studii sunt diferite de numele din actele de identitate), acte de studii (diplome), unitatea de învăţământ de provenienţă, încadrarea, specializarea conform adeverinţei de la unitatea de învăţământ de provenienţă şi a actelor de studii.

Echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile a personalului didactic care a finalizat programe speciale

Casa Corpului Didiactic „Dariu Pop” preia până la data de 05 octombrie 2020 dosarele solicitanților (cadre didactice, unități de învățământ) pentru echivalarea cu CPT a programelor speciale, care se realizează conform Procedurii emisă de MEC Nr. 38591/ 03.10.2020 privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale trasnferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale, definite la art. 19 din Metodologia de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin OMECTS Nr. 5564/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea derulării acestei actitvități în condiții optime, vă rugăm ca înainte de depunerea dosarelor să studiați cu atenție Procedura care este postată pe pagina web a MEC https://www.edu.ro/sites/default/files/Procedura%20noua%20echivalare_10.10.2019.pdf și să întocmiți dosarele, în conformitate cu prevederile acesteia.