FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CASA CORPULUI DIDACTIC "DARIU POP" SATU MARE

Denumirea programului de formare: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar

Număr de ore alocate programului de formare: 120 de ore (30 credite)
Calendar: 28 septembrie - 2 decembrie 2020
Număr de cadre didactice formate: 20 (învățământ primar)

Competențe dobândite:

 • Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe și a efectelor acestuia asupra curriculumului scris și predat;
 • Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor școlare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflați în risc de excluziune;
 • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învățării și pe un management de curriculum eficient la nivelul școlii și al clasei.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial

Număr de ore alocate programului de formare: 120 de ore (30 credite)
Calendar: 2 grupe, 6 octombrie - 4 decembrie 2020; 6 noiembrie - 3 decembrie 2020
Număr de cadre didactice formate: 40 (învățământ gimnazial)

Competențe dobândite:

 • Identificarea principalelor caracteristici ale modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe şi a efectelor acestuia asupra curriculumului scris şi predat;
 • Aplicarea sistematică şi personalizată a programelor şcolare, promovând activități de învățare adaptate la nevoile specifice ale elevilor, cu accent pe cei aflaţi în risc de excluziune;
 • Integrarea în practica didactică a unor strategii inovative, centrate pe utilizarea noilor tehnologii cu rol de facilitare a învăţării şi pe un management de curriculum eficient la nivelul şcolii şi al clasei.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "Cum să creștem sănătoși"

Număr de ore alocate programului de formare: 20 de ore
Calendar: 28 octombrie - 30 noiembrie 2020
Număr de cadre didactice formate: 42 (31 preșcolar, 10 primar, 1 gimnazial)

Competențe dobândite:

 • Formarea, de către specialiştii CPECA, a unui număr de 10 cadre didactice, în vederea implementării proiectului, la nivel judeşean, în anul şcolar 2020-2021
 • Prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate, precum şi pentru neînceperea sau întârzierea debutului consumului de droguri pentru cel puţin 200 de copii cu vârsta între 5-7 ani (preşcolari de grupă mare şi şcolari din clasa pregătitoare), prin participarea la Cursul ,,Cum să creştem sănătoşi” în anul şcolar 2020-2021
 • Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 300 de părinţi referitor la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2020-2021.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "ABC-ul emoțiilor"
Număr de ore alocate programului de formare: 20 de ore
Calendar: 29 octombrie - 30 noiembrie 2020
Număr de cadre didactice formate: 32 (2 preșcolar, 29 primar, 1 liceal)

Competențe dobândite:

 • Formarea unui nr. de 10 profesori pentru învăţământul primar/ consilieri şcolari, în vederea susţinerii unor activităţi de formarea de abilităţi emoţionale, pentru cunoaşterea propriilor emoţii, gestinonarea şi direcţionarea adecvată a acestora, precum şi dezvoltarea responsabilităţii personale, în rândul elevilor din clasele I şi a II-a.
 • Dezvoltarea emoţională în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri pentru cel puţin 200 de elevi din clasele I şi a II-a, prin participarea la Cursul ,,ABC-ul emoţiilor” (1 curs/ judeţ x 20 elevi/ curs)
 • Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a unui număr de 300 de părinţi referitor la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familialială legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2020-2021.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "Platforme, aplicații și instrumente de predare-învățare: evaluare on-line pentru ciclul primar" (3 grupe) 
Grup țintă: cadre didactice din învățământul primar; formatori - echipă
Număr de ore alocate programului de formare: 
25 de ore

Calendar: 5 noiembrie - 7 decembrie 2020 (grupa 1); 5 noiembrie - 7 decembrie 2020 (grupa 2); 6 noiembrie - 17 decembrie 2020 (grupa 3)
Număr de cadre didactice formate: 72 (învățământ primar)

Competențe dobândite:

 • Identificarea și selectarea resurselor digitale care susțin și îmbunătățesc procesul de predare– învățare - evaluare
 • Crearea de resurse educaționale deschise care să susțină atingerea obiectivelor educaționale în contexte pedagogice diverse, adaptate grupurilor de învățare
 • Gestionarea ansamblului de resurse educaționale deschise, utilizate pentru facilitarea accesului elevilor, părinților și altor profesori, cu respectarea drepturilor de autor corespunzătoare

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "Aplicația Google Classroom în educație"
Număr de ore alocate programului de formare: 27 ore
Calendar: 16 noiembrie - 10 decembrie 2020 (grupa 8)
Număr de cadre didactice formate: 30 (3 preșcolar, 6 primar, 5 gimnazial, 16 liceal)

Competențe dobândite:

 • Capacitatea de utilizare a aplicației Google Classroom și de aplicare în activitatea didactică a unor metode eficiente de comunicare și colaborare între elevi, cadre didactice și părinți
 • Capacitatea de digitalizare şi de transmitere a suportului de curs, fişelor de lucru, testelor de evaluare şi chestionarelor
 • Capacitatea de utilizare eficientă și responsabilă a terminologiei specifice și a instrumentelor TIC în activitatea didactică online.

Cursul se desfășoară online.


Denumirea programului de formare: "Primii pași cu GeoGebra Classic 5"
Număr de ore alocate programului de formare: 30 de ore
Calendar: 5 noiembrie 2020 - 11 februarie 2021 (grupa 1); 19 noiembrie 2020 - 11 februarie 2021 (grupa 2)
Număr de cadre didactice formate: 44 (31 gimnazial, 13 liceal)

Competențe dobândite:

 • Formarea capacităţilor de aplicare în activitatea didactică a unor strategii de învăţare şi evaluare activ-participative cu caracter creativ
 • Proiectarea/ conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, ca act de comunicare, în vederea implicării active a elevilor în procesul de predare/învăţare
 • Adoptarea de metode şi tehnici didactice interactive, care să permită utilizarea eficientă a materialelor, echipamentelor şi auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ
 • Valorificarea corectă şi conştientă a cunoştinţelor acumulate, în vederea transferului acestora de la cadrul didactic către elev

 Cursul se desfășoară online.